СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД

Ө.Золжаргал
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга
У.Адьяа
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Б.Анхбаяр
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
О.Батболд
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Б.Батсүх
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Б.Баярцэцэг
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Б.Ганбаяр
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Г.Зоригтбаатар
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
У.Мөнхзаяа
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Н.Улаанхүүхэн
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Ц.Ундармаа
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Г.Ууганцэцэг
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Г.Цээмаа
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Э.Энхболд
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
Г.Энхтулга
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч